Les Petits Animaux Qui Parlent Français › Alexander Rutz

Studium Produktdesign (Weimar)

01. Oktober 1998

Bis Sommer 2001: Studium Produktdesign an der Bauhaus-Universität Weimar.